Schrader, Stuart, New York University, United States