Saerberg, Siegfried, Universitat Dortmund (Germany)