Sarrett, Jennifer, Emory University, United States